Instructiuni pentru redactare

Autorii sunt rugaţi să trimită materialele destinate publicării în format electronic, în fişiere *.doc., la adresa de e_mail redactie@rscj.ro. De asemenea, materialele se pot trimite şi prin poştă sau pot fi predate personal la redacţie  pe suport de hârtie, însoţite obligatoriu de suport electronic (fişiere *.doc. pe CD). În ambele variante textele trebuie să coincidă în totalitate. Manuscrisele şi CD-urile predate la redacţie nu se restituie autorilor.

Materialele trimise de autori trebuie să se conformeze exigenţelor referitoare la structura articolelor – să cuprindă o introducere, maxim patru grade de titlu bine definit, precum şi concluzii.

Materialele destinate publicării (articole, studii, comentarii) trebuie să conţină minim 12 pagini, la un rând, inclusiv bibliografie, cu o variaţie admisă de - 2 pagini. La rândul lor, recenziile sau notele ştiinţifice nu trebuie să depăşească 5 pagini.

Indiferent de limba în care sunt redactate (română, engleză, franceză), materialele trebuie să conţină un rezumat şi cuvinte cheie în limbile română şi engleză. Titlul articolului se redactează atât în limba română cât şi în limbile engleză şi franceză.

Numele şi prenumele autorului se trec sub titlu, cu MAJUSCULE, cu asterix (ION POPESCU*) iar ca notă de subsol, se vor trece referinţele despre autor (*titlul ştiinţific, funcţia, profesia, instituţia unde activează, adresa de e_mail).

Atât textul materialelor cât şi notele de subsol se culeg (scriu) cu  literă obişnuită, Times New Roman; 11 pct.,  respectiv 9 pct., iar marginile fiecărei pagini culese trebuie să fie de 2 cm. pe fiecare latură.

Rezumatul şi cuvintele cheie se culeg cu literă cursivă/italică.

Nici în text şi nici în notele de subsol nu sunt permise cuvinte sau fraze culese cu caractere aldine/bold ori integral cu MAJUSCULE.

Sublinierile, în cuprinsul materialului, se fac  fie cu literă cursivă/italică, fie subliniat.

Notele de subsol se inserează pe parcursul textului, dispuse la subsolul paginii (footnote), numerotate cu cifre arabe, în continuare şi nu începând cu nota 1 la fiecare pagină.

Textele în limba română trebuie să conţină diacritice.

Este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii române, impuse de Academia Română.

În text şi notele de subsol nu sunt permise prescurtări cu excepţia denumirilor codurilor, şi anume: C.civ., C.pr.civ., C.pen., C.pr.pen., C.fisc., C.pr.fisc., cât şi a următoarelor: art. (articol), paragr. (paragraf), alin. (alineat), urm. (următorii). Nu se prescurtează, ci se scriu complet: Codul familiei, Codul muncii, etc., . Nu se scrie v. ori vezi, ci numai a se vedea.

Modul de citare al volumelor, este următorul: iniţiala prenumelui şi numele autorului (scris complet, folosindu-se corp de literă normal, niciodată cursiv/italic sau subliniat ori cu MAJUSCULE ), titlul exact şi complet (se scrie integral cursiv/italic), denumirea Editurii (scris complet, nu prescurtat), localitatea de apariţie, anul, pagina-paginile (p).

Bibliografia se include la sfârşitul articolului, se redactează în ordinea alfabetică a numelor autorilor şi se numerotează cu cifre arabe. Se utilizează limba originală în care a fost elaborat materialul. Bibliografia conţine toate materialele consultate de către autor. Pentru materialele bibliografice care nu au fost publicate la data trimiterii manuscrisului, se menţionează (în curs de publicare).