Politica de recenzare

Materialele trimise spre publicare revistei Studii şi Cercetări Juridice sunt recenzate (procedeul "peer review") şi supuse controlului ştiinţific pe domenii juridice.

Tipurile de texte care sunt supuse procedurii de recenzare sunt: articole, studii, comentarii, sinteze de practică judiciară, jurisprudenţă română şi străină. Celelalte categorii de texte : recenzii, prezentări de cărţi şi reviste, note, cronici, aniversări, in memoriam – vor fi recenzate dacă redacţia consideră că este necesar.

După acceptarea şi înregistrarea materialelor propuse spre publicare revistei o primă recenzare este efectuată de către redactorul şef împreună cu membrii colectivului redacţional, prin care se stabileşte dacă acestea corespund profilului revistei şi criteriilor generale de recenzare : nivelul ştiinţific al abordării, importanţa tematică, exprimarea clară a ideilor, originalitatea temei şi gradul său de noutate, formularea clară a concluziilor, interdisciplinaritatea în abordare şi în aria de adresabilitate,  respectarea normelor tehnice (titlul în limbile română, engleză şi franceză; rezumat si cuvinte cheie în limba română şi în limba engleză, note de subsol, bibliografie).

 Lucrările considerate ca inacceptabile pentru profilul revistei sau pentru interesul ştiinţific general vor fi respinse fără a mai fi supuse recenzării referenţilor. 

Materialele considerate acceptabile în privinţa interesului potenţial al cititorilor sunt trimise spre recenzare la câte doi recenzori – specialişti recunoscuţi în domeniul abordat de lucrarea respectivă. În cazul în care cei doi recenzori au opinii diferite, se apelează la un al treilea.

Selecţia recenzorilor se face atât dintre cercetărorii Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române cât şi dintre cadre universitare având în vedere: reputaţia ştiinţifică într-un anumit domeniu de interes pentru tematica revistei, capacitatea de expertiză şi de comunicare a cercetătorului sau universitarului în cauză, disponibilitatea specialistului în momentul în care editorii au nevoie de serviciile sale.

Redacţia cere recenzorilor să răspundă prompt, până la un anumit termen, care poate fi convenit, solicitărilor sale.

Redacţia nu dezvăluie identitatea recenzorilor faţă de autori, nici faţă de alţi recenzori, preferând să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii acestora, pentru a asigura independenţa şi obiectivitatea opiniilor lor. Recenzorii sunt rugaţi să-şi exprime toate ideile în scris (Fişă de recenzie), nu verbal, să nu ofenseze în critica lor pe autori, să aibă în vedere ideile şi nu persoana autorului anonim.

Editorii iau o decizie privind lucrarea, întemeiaţi pe avizul recenzorilor care pot recomanda una dintre următoarele hotărâri:

  • lucrarea este acceptată în forma propusă;
  • lucrarea trebuie revizuită de către autor, după care se ia o decizie finală;
  • lucrarea este respinsă în foma dată, cu lămuriri pentru autor pentru o eventuală refacere;
  • lucrarea este respinsă definitiv, deoarece nu se încadrează în criteriile impuse de revistă.

În urma încheierii fazelor de recenzare, lucrarea este redirecţionată spre secretarul de redacţie, cu sinteza rezoluţiei peer-reiew-erilor, iar acesta o trimite redactorului şef (în cazul avizului pozitiv) sau o retrimite autorului, pentru îmbunătăţiri, augmentări sau corecturi.

Decizia finală privind acceptarea sau respingerea unei lucrări pentru publicare revine redactorului şef.

Odată cu acceptarea materialului pentru publicare, redactorul şef îl supune atenţiei Colegiului de redacţie, în vederea planificării pentru unul din numerele revistei.

Decizia în privinţa publicării sau nepublicării va fi comunicată autorului în termen de 45 de zile de la data primirii articolului.